அம்மணக்குண்டிமாமிகளும்ஆவக்காய்

007

Administrator
Staff member
Joined
Aug 28, 2013
Messages
122,307
Reactions
0
Points
113
Age
36
http://raredesi.com Tamil KamaKathaikal அம்மணக்குண்டிமாமிகளும்ஆவக்காய்ஊறுகாயும் நானும்என்மைனவியும் ( சித்ரா, வயது 25, 34-26-36 ைசஸ் ) ஓப்பதில்மிகுந்தஆர்வம்உைடயவர்கள். ஓக்கும்ேபாதுஅசிங்க அசிங்கமாகப்ேபசிக்ெகாள்ேவாம். ஓக்கும்ேபாதுஅவள்தன்ைனசினிமாநடிகன்அஜித், என்அண்ணன், தம்பிகள்எல்லாம் ஓப்பதாகப்ேபசுவாள்; நானும்அவள்அக்கா, தங்ைககள்மற்றும்அவள்அண்ணிஆகிேயாைரஓப்பதாகப்ேபசுேவன். அந்தஅளவுக்கு நாங்கள்ஓப்பதில்கைரகண்டவர்கள். நாங்கள்அந்தகாலனிக்குப்புதிதாகக்குடிவந்துஒருமாதம்தான்ஆகிறது. அதற்குள்அந்தகாலனியிலுள்ளமாமிகள் ( 30 வயது முதல் 50 வயதுவைர ) எல்லாருடனும்சித்ராநன்றாகப்பழகிவிட்டாள். ஒருநாள்நான்அலுவலகத்திலிருந்துவந்ததும் "என்னங்க, நான்உங்களுக்குஒருெசமவிருந்துைவக்கப்ேபாேறன்" என்றாள். எனக்குத்ெதரியும்அவள்சாப்பாட்ைடப்பற்றிேபசவில்ைல என்று. "என்ன, உங்கஅக்காைவநான்ஓக்கெரடிபண்ணிட்டயா?" என்றுேகட்ேடன். "ம்க்கும்.ஆைசேதாைச. நீங்கஎன்னிக்குஉங்க தம்பிையஎன்னஓக்கஏற்பாடுபண்றீங்கேளாஅன்னிக்குதான்எங்கஅக்காபுண்ைடஉங்களுக்குக்ெகைடக்கும். நான்ெசால்ல வந்ததுஅதுஇல்ல" என்றாள். "பின்னேவறஎன்ன, சீக்கரம்ெசால்ேலன்" என்ேறன். அடுத்தநாளும்வந்தது. நான்திட்டப்படிமாடிரூமில்ஒளிந்துெகாண்டுவிட்ேடன். அங்கிருந்துஆவக்காய்ஊறுகாய்ேபாடும்ஹால் நல்லவியூ. 10 மணிக்குஎல்லாமாமிங்களும்வந்ததும்பங்கஜம்மாமி " ஏண்டிம்மா, எல்லாரும்நான்ெசான்னாப்ேபாலசாமான நன்னாக்ஷவரம்பண்ணிண்டுவந்திருக்ேகள்ேனா? " என்றுேகட்டாள். அதற்குவத்சலாமாமி "அதான்நீங்கபாக்கப்ேபாேறேள. சீக்கரம் சட்டுபுட்டுன்னுஎல்லாரும்ெபாடைவையஅவுத்துட்டுஅம்மணக்குண்டியாநில்லுங்ேகா" என்றாள். எல்லாமாமிகளும்கடகடெவன்றுபுடைவ, பாவாைட, ஜாக்ெகட், பிரா, ஜட்டிஎல்லாத்ைதயும்அவுத்துட்டு ( சித்ராவும்தான் ) அம்மணக்குண்டியானார்கள். அடடா. எத்தைனவிதமானகூதிகள்! உப்பியகூதி, விரிஞ்சகூதி, ைடமண்டுகூதி, ஹாட்டின்கூதி, ஆப்பக் கூதி, கறுப்புக்கூதி, சிகப்புகூதிஎன்றுகாணக்கண்ேகாடிேவண்டும். அேதமாதிரிபலைசஸ், வடிவங்களில்முைலகள்! குறுத்து முைல, விரிந்தமுைல, ெதாங்குமுைல, இளநீர்முைல, கிர்ணிப்பழமுைல, காம்புநீண்டு, பருத்தமுைல. இப்படிப்பல. குண்டிகளும் அப்படிேய. பூசணிக்காய்ைசஸிலிருந்துதட்ைடயானசூத்துவைரகண்ணுக்குபேலவிருந்துஅன்று. எல்லாமாமிகளும் அம்மணக்குண்டியாய்குனிந்து, நிமிர்ந்துஊறுகாய்ேபாட்டஅழகும், மாங்காய்அரியும்ேபாதுகுலுங்கியமுைலயழகும்அப்பப்பா. ஆட்டி, ஆட்டிஎன்பூேளைகேயாடுவந்துவிடும்ேபாலஆகிவிட்டது. கணக்கற்றதடைவகஞ்சிவடித்ேதன். அம்மணக்குண்டியாய்ஆவக்காய்ஊறுகாய்ேபாட்டுவிட்டுஎல்லாமாமிகளும்டிரஸ்ெசய்துெகாண்டுஅவரவர்வட்ீடுக்குப்ேபான பிறகுசித்ராைவஇழுத்துப்ேபாட்டுஅமுக்கிஅமுக்கிமூன்றுமுைறஓத்தபின்தான்என்அரிப்புஅடங்கியது ஆனால்அடுத்தநாள்சித்ராஎன்னிடம்வந்து " ஏங்க, நீங்கஅன்னிக்குமாடிேமலஇருந்துஎல்லாமாமிையயும்அம்மணக்குண்டியா பாத்ததுவத்சலாமாமிக்குஎப்படிேயாெதரிஞ்சிடுச்சுங்க. நான்அடிக்கடிமாடிரூைமபாத்தைதவச்சிக்கண்டுபிடிச்சுட்டா. உங்க ஆத்துக்காரன்என்ைனஅம்மணக்குண்டியாபாத்துட்டாேனால்லிேயா, நானும்அவைனஅம்மணக்குண்டியாபாக்கணும். இதுக்குநீ சரின்னுெசால்லாட்டா, நான்எல்லாமாமிங்ககிட்டயும்விஷயத்ைதெசால்லிடுேவன்னுபயமுறுத்தறா" என்றாள். "சரி, அதற்குஎன்னகாட்டிட்டாப்ேபாச்சு. எனக்குஒண்ணும்கஷ்டம்இல்ல. நீேபாய்வத்சலாமாமிையகீட்டிகிட்டுவா" என்ேறன். "நான்அப்ேபாபிடிச்சிஇங்கதான்நிக்கேறன்" என்றவாேறஉள்ேளவந்தவத்சலாமாமிக்குலுங்கிையத்தூக்கிஎன்எட்டுஅங்குலப் பூைலக்காட்டிேனன். மாமிக்குஒருெசகண்ட்மூச்ேசநின்றுவிட்டது. "அடிசித்ரா, உங்காத்துக்காரர்சாமான்எவ்வளவுெபரிசுடி!" என்றவள்ேநராகவந்துஎன்பூைளக்ைகயில்பிடித்துகுனிந்துஉட்கார்ந்துஊம்பஆரம்பித்துவிட்டாள். அப்புறம்என்ன? நான், வத்சலாமாமி, சித்ராமூன்றுேபரும்த்ரீசம்ெசய்ேதாம். இந்தவிவரத்ைத ( என்சுன்ணிைசைஸப்பற்றியவிவரத்ைததான் ) வத்சலாமாமிமற்றமாமிகளிடம்எல்லாம்ெசால்லிவிட எல்லாமாமிகளும்என்னிடம்ஓள்வாங்கஎன்வட்ீடுக்குப்பைடெயடுத்துவிட்டார்கள். அப்புறம்என்ன, நான்ஜாலியாகதினமும் ஒவ்ெவாருமாமியின்புண்ைடயில்என்பூைளஊறுகாய்ேபாலஊறைவத்துஓத்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன். சித்ராவுக்குஎன்தம்பிைய ெசட்டப்ெசய்துெகாடுத்துவிட்ேடன். ெமாத்தகாலனியும்இப்ேபாதுஜாலியாகஓத்துக்ெகாண்டுதிரிகிறது. கொஞ்சநாட்களாகவேகமலாஒருமாதிரியேஇருநதாள். எப்பொழுதும்உற்சாகத்தோடுஉடலுறவுக்குஒத்துழைப்பாள். சில்மிஷங்கள்செய்தால், சிரித்துமகிழ்வாள். சிலநாட்களாகஏதோஎன்றுஒருகடனேஎன்றுஎன்னுடன்படுத்தாள். அன்றுகிட்சனில்ஏதோவேலையில்இருந்தாள். பின்னால்இருந்துஅணைத்தேன். அணைத்துஅவளுடையமுலைகளைஅமுக்கிக்கொண்டேஅவளுடையகழுத்தில்முத்தமிட்டேன். குரலில்ஒருவருத்தத்துடனும், வலியுடனும் " விடுங்கதம்பி, வேலையாஇருக்கேன்.." ன்னுசொல்லவும்எனக்குசப்பென்றுபோனது. "கமலாமுதலில்இந்தவேலையைநிறுத்திவிட்டுபெட்ரூமுக்குவா , உன்கிட்டபேசணும்." நான்போனசிலநிமிஷங்களில்கமலாகைகளைசேலையில்துடைத்துக்கொண்டேவந்தாள். எப்பவும்என்பக்கத்தில்படுக்கையில்உட்காரும்கமலாஇன்றுஎன்காலடியில்கீழேஉட்கார்ந்தாள். "என்னஅக்கா. ஏதும்பிரச்சனையா. எதுவாகஇருந்தாலும்என்கிட்டசொல்லுகமலா." "என்னசொல்லட்டும்ஐயா. ஒரேவேதனையாஇருக்கு. என்னபண்றதுன்னுபுரியலை. உங்ககிட்டசொல்லிஉங்களையும்ஏன்கஷ்டப்படுத்தனும் , அதனாலேதான்உங்ககிட்டஎதுவும்சொல்லலை." "என்னைஅந்நியமாநினைச்சிட்டியேகமலா. நீஎன்னன்னுசொல்லு, நான்என்னபண்ணமுடியுமோஅதைபண்றேன்." "அய்யோஅப்படிஎல்லாம்நினைக்காதீங்கஐயா. ஏதோஎங்கதலைவிதிஅப்படி. என்தங்கச்சிஇருக்காளே." "ஆமாபேர்கூடவிமலான்னுசொன்னியே.அவளுக்குஎதுவும்பிரச்சினையா?" "விமலாமகளுக்குத்தான்பிரச்சனை. அவள்பெயர்அஞ்சலை. வயசு 18 ஆச்சு. எங்கசின்னத்தம்பிமுருகேசனுக்கேகட்டிவைச்சிடலாம்ன்னுசொல்லிப்போய்ஜாதகம்பார்த்தோம். அந்தஜோசியர்எங்கவயத்திலேநெருப்புஅள்ளிக்கொட்டிட்டார். " "அப்படிஎன்னதான்சொன்னார்ஜோசியர்." " அவளுடையஜாதகத்திலேபெரியகுறைஇருக்காம். யாரைக்கட்டினாலும்அஞ்சேநாளில்அஞ்சலைவிதவைஆயிடுவாளாம். இதைக்கேட்டுமுருகேசனும்கல்யாணம்வேண்டாம்சொல்றான். அன்னிலேஇருநதுதூக்கம்இல்லைய்யா, சரியாசாப்பிடமுடியலை. ஒரேஅழுகைதான்எங்கரெண்டுவீட்டிலேயும். விமலாவேறவிதவையா. ரொம்பகஷ்டம்யா. " ",....." "விஷயம்வெளியிலேதெரியாது. அதனாலசொல்லாமல்கட்டிவச்சிடலாம். ஆண்டவன்விட்டவழின்னுயோசிச்சா, விமலா, அஞ்சலைரெண்டுபெருமேஅதுக்கும்மாட்டேன்றாங்க. என்னபண்றதுன்னுதெரியாமமுழிச்சிக்கிட்டிருக்கேன்ஐயா." கமலாவுக்குகஷ்டம்என்றால்அதுஎனக்கும்தான். அவளைஇந்தமூடில்ஓக்கமுடியாதே. ஏதாவதுபண்ணிஅவளைசரிகட்டினால்தான்இனிகமலாகிடைப்பாள். "நீ கவலைப்படாதே அக்கா. இவ்வளவு நாளா என்கிட்டே நீ சொல்லலையேன்னுதான் எனக்கு வருத்தமா இருக்கு. நிஜமாவே என்னை உன் தம்பியா நினைச்சிருந்தா சொல்லாம இருப்பியா." "அய்யோ அப்படி இல்லைங்க. எங்க சிரமத்தை எதுக்கு உங்கமேலே சுமத்தனும்னுதான் சொல்லலை." "சரி சொல்லிட்ட இல்லையா. கவலையை விடு. உன் மகள் அஞ்சலைக்கு உன் தம்பி கூடவே ஜாம் ஜாம்னு கல்யாணத்தை நடத்திடலாம். " "அது எப்படி முடியும்.." "கமலா எல்லா தோஷத்திற்கும் பரிகாரம் உண்டு. பிரச்சினையை என்கிட்ட விடு. நீ சந்தோஷமா இருக்கனும் அது தான் எனக்கு வேணும். " கமலா இன்னும் நம்பிக்கை இல்லாமல் இழுத்தாள்...."அது எப்படிய்யாயா.." அவளுக்கு நம்பிக்கை வரவைக்க, " இங்க பாருக்கா.... நான் சொன்ன மாதிரி உன் மகளுக்கும், உன் தம்பிக்கும் கல்யாணம் நடக்காம நான் உன்னை தொடமாட்டேன், இது என் சுன்னி மேலே சத்தியம்." ன்னு என் சுன்னியை பிடிச்சு சத்தியம் செய்தேன். "அய்யோ என்னய்யா இது. எனக்காக எதுக்கு இப்படி ஒரு சத்தியம். ...உங்களால் அப்படி இருக்க முடியாதே . அம்மா வேற இங்க இல்லை.." "இல்ல கமலா. நீ வேணா பாரு ஒரே வாரத்திலெ இதுக்கு முடிவு கட்றேன்." கமலாவை ஓக்க முடியாதே என்ற ஒரே காரணம் என்னை இருமடங்கு வேகமா வேலை செய்ய வைத்தது. எல்லாம் நல்லா விசாரித்ததில் கேரளாவில் ஒரு சிறு கிராமத்தில் கோவிலை ஒட்டிய காட்டில் ஆசிரமத்தில் வசிக்கும் ஒரு நம்பூதிரிதான் இந்த மாதிரி விஷயத்திற்கு தீர்வு சொல்லமுடியும் என்று அறிந்தேன். கமலாவிடம் சொன்னேன். "காசு பணம் செலவாகுமே ஐயா ..." "நான் இருக்கேன். நீ எதுக்கு கமலா காசு பத்தி எல்லாம் யோசிக்கற. நீ சனிக்கிழமை ராத்திரி பஸ் ஸ்டேண்டுக்கு உன் தங்கையையும், அவங்க பொண்ணையும் கூட்டிட்டு வந்திடு. நான் டிக்கட் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன். " அப்படியே சாஷ்டாங்கமா என் காலிலே விழுந்தாள். தோள் பிடித்து எழுப்பினேன். என் உள்ளே என் சுன்னி கொஞ்சம் துடித்தது. ஆனால் அடக்கிக்கொண்டேன். "என்ன கமலா இதெல்லாம். " சொன்ன தேதிக்கு இரவு 8 மணி, காத்திருந்தேன் பஸ் ஸ்டேண்டில். பின்னால் இருந்து கமலாவின் குரல் கேட்டு திரும்பினேன். அப்படியே இன்ப அதிர்ச்சியில் உறைந்து போனேன். கமலா என்னை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தாள். அவளுடன் அது விமலா ஆகத்தான் இருக்க முடியும். கமலாவை விட 4 வயது சின்னவள், ஆக விமலாவுக்கு 34 வயது ஆகவேண்டும். ஆனால் பார்ப்பதற்கு ஒரு 30 வயதுக்கு மேல் மதிக்கத்தோன்றாது. சிக்கென்று இருந்தாள். கமலா கொஞ்சம் குண்டு. நன்றாக பருத்து, உருண்டு திரண்டிருப்பாள். விமலாவுக்கும் அதே கொழுகொழுப்பு, ஆனால் அளவோடு. கமலா 38-32- 40. விமலா மாடல் மாதிரி 36-30-36 இருப்பாள். அவள்கூடவே அவள் கையை பிடித்துக் கொண்டு வந்த பெண்தான் அஞ்சலை ஆக இருக்கும். அச்சு அசலாக விமலாவேதான், சின்ன வயசு விமலா. பார்த்தாள் மறுபடி திரும்பி பார்க்க வைக்கக்கூடிய ஒரு அழகி. 36- 28- 36 இருக்கும் அவளுடைய அளவுகள். நிறம் குறைவாக இருந்தாலும் ஒரு கவர்ச்சி. பாவாடை தாவணியில் தேவதை போல் இருந்தாள். பால் வடியும் முகம். கண்களில் ஒரு மிரட்சி, அதுவே ஒரு கவர்ச்சி. பார்த்ததுமே என் தம்பி விறைச்சிட்டான். "ஆகா,, நான் முருகேசனா இருந்திருந்தாள் அந்த ஒரு முதல் இரவுக்காகவே நான் கல்யாணம் செய்திருப்பேனே. அதுக்கப்புறம் செத்தால்தான் என்ன ,,,,,,,,,,," என் மனதுக்குள் நினைத்துக் கொண்டேன். கமலாதான்பேசினாள். விமலாவுக்குஎங்கள்இருவரைப்பற்றியும்அரசல்புரசலாகத்தெரியும்என்றுகமலாஏற்கனவேசொல்லிஇர ுந்தாள். விமலாஎன்னைஎடைபோடுவதைநான்கவனித்தேன். அவளைஅறிமுகம்செய்தபொழுதுஒருவெட்கச்சிரிப்புடன்கைகுவித்துவணக்கம்சொன்னாள். அஞ்சலைக்குசொல்லிக்குடுத்துகூட்டிவந்தார்களாஎன்றுதெரியவில்லை. அவளைஅறிமுகம்செய்ததும்என்கால்களைதொட்டாள். "என்னம்மாஇதுஅஞ்சலை."ன்னுஅவள்தோள்களைபிடித்துஎழுப்பினேன். எழுந்தபொழுதுலேசாகவிலகியதாவணிக்குள்தெரிந்தமாங்கனிகள்பார்த்துஎன்பேண்ட்உள்ளேஎன்தம்ப ிஎம்பிவெளியேவராதகுறைதான். ஜட்டிகிழிந்திடுமோஎன்றுகூடபயந்துவிட்டேன். அப்படிஒருகவர்ச்சி, அப்படிஒருதிரட்சிஅவளுடையஉடம்பில். பஸ்ஸில்விமலாவும், அஞ்சலையும்இருஇருக்கைகளில்அமர, நானும்கமலாவும்அவர்களுக்குபின்னால்இருந்தஇருக்கைகளில்அமர்ந்தோம். பஸ்ஸில்படம்ஓடியது. மிட்நைட்மசாலாவில்இருந்துஎடுத்த cd போலும். ஸ்கீரினில்ஒருகதாநாயகிஅரைகுறைஆடையில், " கண்ணாஎன்சேலைக்குள்ளேகட்டெறும்புபுகுந்திடுச்ச...." என்றுகாமம்சொட்டும்குரலில்பாடி, ஆடிக்கொண்டிருந்தாள். எனக்கோமுன்சீட்பின்னால்சாய்ந்திருந்ததாள்தெரிந்தஅஞ்சலையின்முலைகளின்அரைகுறைதரிசனம்எ ன்பேண்டுக்குள்கட்டெறும்பைபுகுத்திவிட்டது. பக்கத்திலோகமலாஎன்தோள்மேல்சாய்ந்துதூங்கிக்கொண்டிருந்தாள். நல்லஉறக்கம். சேலைகலைந்ததுகூடதெரியாமல்உறங்கிக்கொண்டிருந்தாள். முன்னால்விமலாவும்சீட்டைபின்னால்சாய்த்துஉறக்கத்தில்இருந்தாள். சாய்ந்திருந்தஅவளுடையமுலைகள்மூச்சிற்கேற்றவாறுமேலும்கீழும்அசைந்துகிறக்கத்தைகொடுத்த ன. அஞ்சலைடிவியைபார்த்துக்கொண்டிருந்தாள். ஜன்னல்லேசாகதிறந்திருக்கஅதன்வழியேவந்தகாற்று, அவளுடையமெலிதானதாவணியைதூக்கிஒருபக்கமாகத்தள்ளிஇருந்தது. அவள்போட்டிருந்தஜாக்கெட்டைட்டாவும், கொஞ்சம்இறக்கமாகவும்இர்ந்ததால்அவளுடையமுலைகளிக்கிடையேஇருந்தபிளவுநன்றாகத்தெரிந்தது. நான்சீட்டில்முன்னால்தள்ளிஉட்கார்ந்துநன்றாகபார்த்துக்கொண்டேவிறைத்திருந்தஎன்சுன்னி யைநீவிவிட்டுக்கொண்டேன். அஞ்சலையின்ஜாக்கெட்டிலும்எறும்புஇருந்ததோஎன்னவோ, தாவணியைஅவளாகவேஇன்னும்விலக்கினாள். விலக்கிஒருவிரலைஉள்ளேவிட்டுசொரிந்தாள். எனக்கோஅங்கேயேஅவள்முலைகளைபிடித்துகசக்கலாமாஎன்றுஒருஆசை, ஒருவெறி. மேலும்என்னைவெறியூட்டும்நிகழ்ச்சியும்நடந்தது. நான்பார்க்கபார்க்கஅவள்ஜாக்கெட்டின்மேல்இருகொக்கிகளைகழற்றினாள். பேண்டைக்கிழித்துவெளிவரத்துடித்தஎன்சுன்னியைஇறுக்கிப்பிடித்தேன். கொக்கிகள்தளர்ந்ததும்வெள்ளைநிறத்தில்அவளுடையபிராதெரிந்தது. இப்பொழுதுகையைஉள்ளேநுழைத்தாள். இங்கோஎன்சுன்னிதுடித்தது. நன்றாகதடவித்தேடினாள்எதையோ. பிறகு ....பிறகு...பிறகுஎன்சுன்னியில்லேசாககஞ்சிவடியஆரம்பித்தது. அஞ்சலைஒருமுலையையேவெளியேஎடுத்துஅதன்காம்பைஆராய்ந்துகொண்டிருந்தாள். வெயில்படாதஅந்தமுலைஅவள்இருந்தநிறத்தைவிடசற்றேவெளுத்திருந்தாலும்கருகருவென்றிந்தது. அதன்தோல்மினுமினுத்தது. அந்தமுலையைஅஞ்சலைமேல்நோக்கிதூக்கிப்பிடித்திருந்தாள். அதன்காம்புமேலேதெரிந்தது. கறுப்புகாம்பு. நன்றாகபெரிதாகவேஇருந்தது. என்னால்அதற்குமேலும்பொறுக்கமுடியவில்லை. ஏற்கனவேகமலாவிடம்போட்டசபதத்தால்ஒரு 10 - 15 நாட்களாகவேதண்ணிவெளியேறாமல்இருந்ததால், இப்போதுஅஞ்சலையின்அசத்தலானமுலையைகண்டுதுடித்தது. எப்போதும்போல்இல்லாமல்எனக்குள்ஒருவேகம், காமம். பேண்ட்ஜிப்பைநகர்த்திகையைஉள்ளேவிட்டுவிறைத்திருந்தஎன்பூலைவெளியேஎடுத்தேன். கமலாவைஎழுப்பினால், ஊம்பிவிடுவாள். ஆனால்சத்தியம்செய்துகொடுத்துஇருக்கேனேஎன்னசெய்யமுடியும். தன்கையேதனக்குதவிஎன்றுசுன்னியைஆட்டஆரம்பித்தேன். அஞ்சலைகைவிரலைவாயில்விட்டுஈரம்பண்ணிஅந்தஈரத்தைகாம்பில்தேய்க்க, என்சுன்னிஅதற்குமேலும்அடக்கமுடியாமல்துடித்துதண்ணியைகக்கியது. தேய்த்துஅந்தகாம்பைஅப்படியேதிருகியும், இழுத்தும்பார்த்தாள். எறும்புதான்கடித்ததா, இல்லைவேறுஏதாவதாஎன்றுஎன்க்கொருசந்தேகம். அப்பொழுதுதான்கவனித்தேன். அஞ்சலைஅடிக்கடிசைடில்இருந்தஜன்னலையேபார்ப்பதை. அதில்நானும்என்பூலும்அப்படியேதெரிந்தோம். எனக்கேஎன்னவோபோல்ஆகிவிட்டது. அப்படினாநான்பார்ப்பதுதெரிந்துதான், ஜாக்கெட்கொக்கியைஅவிழ்தாளோ, முலையைஎடுத்துகாட்டியதும்என்னைஉசுப்பேத்தவாஎன்றெல்லாம்மனதில்ஓடியது. சுன்னியும்கஞ்சியைகக்கிமுடியவும்சுன்னியைஉடனேஉள்ளேதிணித்தேன். நானும்சீட்டைபின்னால்தள்ளியோசித்துக்கொண்டேஉறங்கிப்போனேன். காலையில்எர்ணாகுளத்தில்இறங்கினோம். என்னைகண்டதும்அஞ்சலையின்முகத்தில்ஒருவிஷமமானபுன்னகை. பால்வடியும்முகம்என்றுமுன்தினம்நினைத்ததைமாற்றிசுன்னிப்பால்வடியும்முகம்என்றுநினைக் கவேண்டும்என்றுநினைத்துக்கொண்டேன். ஒருபஸ்மாற்றி, பிறகுஒருஆட்டோபிடித்தோம். ஆட்டோடிரைவர்பேச்சில்இருந்துஅந்தநம்பூதிரியின்ஆசிரமத்திற்குபோகஊரைத்தாண்டிகாட்டுக்க ுஉள்ளேகொஞ்சம்தூரம்போகவேண்டும்என்றுதெரியவந்தது. ஆட்டோவில்ஏறினால்இடம்பத்தவில்லை. முதலில்விமலா, அடுத்துகமலா. இரண்டுபேருமேகொஞ்சம்ஓவர்சைஸ்பின்புறங்கள். அடுத்துநான். அஞ்சலைக்குஇடம்பத்தவில்லை. ஆபத்திற்குபாபம்இல்லைஎன்றுஅஞ்சலைகமலாவின்மடியில்உட்காருவதாகமுடிவுசெய்துஏறினாள். கமலாமடியில்பாதி, என்மடியில்பாதிஎன்றுஉட்காரவேண்டியிருந்தது. அவளுடையபின்புறம்நன்குமெத்மெத்தென்றுஇருந்தது. மேலேஉட்கார்ந்திருந்ததால்ஆட்டோகுலுங்கியபோதெல்லாம்அவளுடையமுலைகளின்ஸ்பரிசமும்கிடைத் தது. தெரிந்தோதெரியாமலோஅஞ்சலையின்கைஎன்மடியில்விழுந்துவிறைத்திருந்தஎன்சுன்னியைதொட்டது. நான்தான்ஆட்டோவில்எதற்குவம்பென்றுநானேகையைஅகற்றினேன். ஆசிரமம்வந்துஇறங்கினோம். சிறுதுநேரம்காத்திருந்துவிட்டுஎங்களைஉள்ளேஅழைத்துச்சென்றனர். ஆசிரமத்திற்குநடுவில்அமைக்கப்பட்டவட்டகுடில்அது. புல்லால்கூரைவேய்ந்திருந்தது. உள்ளேசாம்பிராணிபுகைமண்டலம். சுகந்தவாசனைஎங்கும்பரவிஇருந்தது. நடுவில்ஒருயாககுழி. அதற்குபின்னால்புலித்தோல்ஆசனத்தில்செக்கச்செவேர்என்றுஒருவயதானமனிதர். பார்ப்ப்தற்குஒரு 50 வயதுஇருக்கும். வெள்ளைதாடிநீண்டிருந்த்து. சிகப்புகலர்வேஷ்டி, கழுத்தில்வெண்பட்டுதுண்டும்அணிந்திருந்தார். பார்த்தாலேஒருமரியாதையும், சற்றேபயமும்தோன்றியது. அவர்மௌனமாகஅமர்ந்திருக்கஎங்களைகூட்டிக்கொண்டுவந்தஆண்சைகையால்இந்தபக்கம்அமரச்சொன்னார ். பிறகுஎங்களையும்நம்பூதிரியையும்தவிரவேறுயாரும்இல்லை. நம்பூதிரி, "இந்தபெண்ணுக்குதிருமணவிஷயத்தில்சங்கடம். அதற்காகத்தான்என்னிடம்வந்துஇருக்கிறீர்கள்"என்றுஎடுத்தஎடுப்பிலேயேஅச்த்தினார். நானேஇம்ப்ரஸ்ஆகிட்டேன்னாமத்தவங்களைபற்றிசொல்லவேவேண்டாம். கமலா, விமலா, அஞ்சலைமூவருமேஅவருடையஜொலித்துக்கொண்டிருந்தமுகத்தையேபார்த்துக்கொண்டிருந்தனர். "எல்லாவிதமானபிரச்னைகளுக்கும்தீர்வுஉண்டு. ஆனால்பிரச்னையைபொறுத்துதீர்வுஇருக்கும். சிலர்பிரச்னையின்தீர்வுகண்டுபயந்துபோய்விடுவதும்உண்டு. நம்பிக்கைதான்முக்கியம். நான்என்னசொன்னாலும்அதைமுழுநம்பிக்கையுடன்செய்தால்தான்பலன்கிடைக்கும். " மூவரும்மௌனமாககேட்டுக்கொண்டனர். "பணமும்கொஞ்சம்அதிகமாகத்தான்ஆகும். " "எவ்வளவுஆகும்என்றுசொல்லமுடியுமா."என்றுநான்கேட்டேன். "நீங்கள்இவர்கள்சொந்தமா."என்றார். "இல்லைகுடும்பநண்பர்"என்றேன். "இந்தபெண்ணுக்குநீங்கள்தான்அம்மாவா ." என்றுகமலாவைநோக்கிக்கேட்டார். "இல்லைநான்பெண்ணுக்குபெரியம்மா.இதுஎன்தங்கைமகள்"என்றாள்கமலா. "இங்குபேசப்படும்விஷயங்கள்மிகவுமேரகசியமாகஇருந்தால்நல்லது."என்றுஎன்னைகுறிப்பாகப்பார்த்தார். கமலாமுந்திக்கொண்டு "அவர்இருக்கட்டும் " என்றுசொல்லிவிட்டாள். "நான்சாதரணஜோசியன்அல்ல. ஒருமாந்திரிகன். ஆகவேஎன்னுடையவழிமாறுபட்டுஇருக்கும். ஒருகேள்வியும்இல்லாமல்நான்சொல்வதைஎல்லாம்கேட்டுநடந்தால்தான்உங்கள்பிரச்சினைக்குமுடி வுகிடைக்கும்." எல்லோருமேமெய்மறந்துதலைஆட்டிஆமோதித்தோம். "முதலில்பிரச்சினைஎன்னவென்றுபார்ப்போம்.. ஜாதகம்இருக்கிறதா. " என்றார். ஜாதகத்தைகொடுத்துவிட்டுயேதோபேசயத்தனித்தகமலாவைபேசாமல்இருக்கசைகைகாட்டினார். பக்கத்தில்இருந்தமணியைஎடுத்துஅடிக்கஎங்களைஉள்ளேகூட்டிவந்தஆண்உள்ளேநுழைந்தான். "எல்லோரும்சென்றுநீராடிதுணிமாற்றிவாருங்கள்என்றுஎங்களைபோகச்சொன்னார்." வெளியேவந்துஎன்னைஒருபுறமாகபோகச்சொல்லிவிட்டுபெண்களைமட்டும்இன்னொருபுறமாகஅழைத்துச்செ ன்றான்அந்தஇளம்வாலிபன். நான்அவன்சொன்னபாதையில்சென்றேன். சற்றுதொலைவிலேயேஒருசின்னஓடைவந்தது. அங்கிருந்தஒருகல்லில்ஒருகாவிவேஷ்டியும்துண்டும்வைக்கப்பட்டிருக்க, நான்குளித்துஅவற்றைஅணிந்துபுறப்பட்டேன். அனுப்புவதற்குமுன்கொடுத்தநியதிகளின்படிநான்குளித்துமுடித்ததும்ஜட்டிஅணியாமலேவேஷ்டிய ைஈரஉடம்பிலேயேஅணிந்திருந்தபடியால்வேஷ்டிஅங்கங்கேஎன்உட்ம்பில்ஒட்டிக்கொண்டிருந்தது. குளிக்கசென்றிருந்தபெண்கள்திரும்பும்பொழுதுஅவர்களின்நிலைஎப்படிஇருக்கும்என்றுகற்பனை செய்தப்டியேநான்அந்தகுடிலுக்குதிரும்பினேன். முன்னைவிடபுகைஅதிகமாகஇருந்தது. ஒருவிதமானவாசனையும்இருந்ததுஇப்பொழுது. உள்ளேநுழைந்ததுமேஎன்மனம்லேசாகிபறப்பதுபோலபட்டது. சற்றுநேரம்கழித்துபெண்கள்மூவரும்உள்ளேவரும்ஓசைகேட்டுதிரும்பிப்பார்த்தேன். கண்சிமிட்டக்கூடமறந்துஅவர்களையேபார்த்தேன். சம்மணம்போட்டுஅமர்ந்திருந்ததால்என்சுன்னிஉடனேவிறைத்ததைவேஷ்டிமறைத்துக்கொண்டது. புகைசூழ்ந்திருந்தஅந்தகுடிலுக்குள்மூன்றுபெண்களும்வந்தது, எனக்குஎன்னவோநான்இந்திரலோகத்தில்இருப்பதுபோலவும்அங்கேநடனமாடரம்பை, ஊர்வசி, மேனகைமூவருமேவந்ததுபோலவும்தோன்றியது. மூவரும்என்னைப்போலவேகுளித்துஉடைமாற்றிஇருந்தனர். என்போலவேஈரஉடலிலேயேஉள்ளாடைஎதுவும்அணியாமல்உடுத்திஇருந்தனர். அவர்களுக்குஉடையாகஇரண்டுதுணிகள்மட்டுனேகொடுக்கப்பட்டிருந்ததால், அவற்றில்ஒன்றைஇடுப்பில்சுற்றிமற்றொன்றைமேல்பகுதியிலும்சுத்திஇருந்ததால்அவர்களதுஅங்க அவயங்கள்பஷ்டமாகவெளியேதெரிந்துபார்பவர்மனதைபைத்தியமாகஆக்கிக்கொண்டிருந்தது. இம்முறைஎங்களைநம்பூதிரிக்குபக்கத்தில்நான்மட்டும்ஒருபக்கமாகவும், பெண்கள்ஒருபக்கமாகவும்உட்காரவைக்கப்பட்டோம். 'ப"வடிவில்அமர்ந்திருந்தஎங்கள்மத்தியில்சிலஓலைச்சுவடிகள்திறந்தநிலையில்இருந்தன். தரையில்கட்டங்கள்கிழிக்கப்பட்டுஅவற்றில்ஏதெதோஎழுதியும், வரைந்தும்இருந்தது. கூடவந்தவாலிபன்பெண்களைஎழுந்துநம்பூதிரியிடம்வணங்கிஆசிவாங்கிக்கொள்ளச்சொன்னான். எல்லோரும்எழுந்துநின்றனர். முதலில்கமலாமண்டியிட்டுநம்பூதிரியின்கால்களைதொட்டுவணங்கினாள். அவள்அணிந்திருந்தஇடுப்புதுணிஅவளுடையமுழங்கால்வரையுமேஇருந்தது. மேலேசுத்தியிருந்ததுனியுமேஅவளுடையபருத்தஉடலுக்குபத்தாமல்இருந்தது. அவள்குனிந்துமண்டியிட்டதுமேஅவளுடையமேல்பாகத்தைசுத்தியிருந்ததுணிஅவிழ்ந்துகீழேதொங்கி யது. நான்இருந்தஇடத்தில்இருந்துஅவளுடையசைட்போஸ்தெரிந்தது. பருத்த்குண்டி, கனத்துஇருந்ததொடைகள், மடிப்புவிழுந்தவயறு, கீழ்நோக்கிதொங்கியஅவளதுபழுத்தபப்பாளியைஒத்தஅவளுடையமுலைகள்எனக்குதுல்லியமாகதெரிந்தது . என்சுன்னிமுழுதாகவிறைத்துக்கொண்டது. மிகவும்கஷ்டப்பட்டுமனதைவேறுதிசையில்திருப்பநம்பூதிரியைபார்த்தேன். எனக்கேஇப்படிஒருகாட்சிஎன்றால், அவள்முன்அமர்ந்திருந்தஅவருக்குஎன்னஒருகாட்சியாகஇருக்கும். அவருடையகண்கள்கமலாவையேவெறித்துநோக்கிக்கொண்டிருந்தன.அடுத்துவந்ததுவிமலா. கமலாவைத்தான்முழுதாகஅனுபவித்தாயிற்றே , அவள்உடலில்நான்பார்த்து, ரசித்து, ருசிக்காதஅங்கங்கள்இல்லை, அதனால்அவளைஅவ்வளவாகபார்க்கவில்லை. ஆனால்விமலாவோ, கமலாவைவிடசிக்கென்றுஇருந்தாள். சின்னஉருவமாகஇருந்தாலும்நச்சென்றகட்டுடல். அம்சமாகஇருந்தாள். எழுந்துநின்றுமேலேயும், கீழேயும்இருந்ததுணிகளைமுதலில்சரிசெய்துஇழுத்துவிட்டுக்கொண்டாள். ஆனாலும், ஈரஉடம்பில்சுற்றியதுணிஒத்துழைக்கமறுத்தது. வேற்றுஆண், அதுவும்மூவர்முன்இப்படிஅரைநிர்வாணமாகஇருப்பதுஅவளுக்குகூச்சத்தைகொடுத்திருந்தது. அதனால்கண்களைபாதிமூடிஇருந்தாள். ஈரத்துணிஅவளுடையமுலைகளில்ஒட்டிஇருந்தது. முன்பக்கமாகதள்ளிஇருந்தஅவளதுபெரியமுலைகளின்மேலேதுணிபடர்ந்துஅதன்பிண்ணனியில்இருந்தகர ுவட்டங்களைதெளிவாககாட்டிக்கொண்டிருந்தது. முலைகள்லேசாகத்தொங்கிவிட்டதால், முலைக்காம்புகள்சற்றேகீழ்நோக்கிஇருந்ததாள்அவற்றின்அழகுசரியாகதெரியவில்லை. மேலேஇருந்ததுணிக்கும்கீழேஇருந்ததுணிக்கும்இடையில்இருந்தஇடைவெளியில்அவளுடையதொப்புள்த ெரிந்தது. வயிறுலேசாகமேடிட்டுஅதன்நடுவில்பறித்தகுழிபோல்இருந்தது. கால்களில்ஒட்டிஇருந்ததுணிஅவளதுஅழகியதொடைகளைகாட்டியது. இரண்டுக்கும்நடுவேஅவளுடையதங்கச்சுரங்கமஇருந்தஇடம்கருப்பாகத்தெரிந்தது. மண்டியிட்டபோதுஅவளுடையபருத்தபின்னழகுகள்துணியைடைட்டாகஇழுத்தன. - பிறகுவந்தாள்அஞ்சலை. சுன்னிதண்ணீபீய்ச்சிவிடுமோஎன்றுபயப்படும்அளவுக்குஅழகாகஇருந்ததுஅவளுடையகட்டுகுலையாதம ேனி. லேசானவெட்கம், லேசானகர்வம்எல்லாம்கலந்தஒருஅபூர்வமானபார்வைகண்களில். முலைகள்அவள்அம்மா, பெரியம்மாவைவிடசிறிதாகஇருந்தாலும், தொங்காதமுலைகள். மாரில்செதுக்கியதுபோல்நிமிர்ந்துஇருந்தன. காம்புகள்அந்ததுணியைகுத்தி, கிழித்துவிடும்போல்முன்பக்கம்நீட்டிஇருந்தன. கீழ்துணியைசற்றேஏற்றிகட்டிஇருந்தாள். அதனால்அவளுடையதொப்புள்தெரியவில்லை. ஆனால்அங்குதுணிஉள்ளேபதிந்துஇருந்ததால்அதன்வடிவம்புலனாகியது. தூக்கிக்கட்டிஇருந்ததால், முழங்காலுக்கும்மேலேஇருந்ததுஇடுப்புத்துணி. வெயில்அறியாதஅவளதுதொடைகள்வழவழவென்ருவாழைத்தண்டுகளைஒத்துஇருந்தன. குனிந்துஅவள்மண்டியிட்டாள். பின்னாலில்அவளுடையபின்னழகும்அவள்அம்மாவுடையதுபோல்பெருக்கும்என்றுகொஞ்சமும்எனக்குசந் தேகம்இல்லை. ஆனால்இந்நாளில்அதுஅம்சமாகஇருந்தது. வேண்டியஅளவுதிரட்சி. ரொம்பவும்பெரிதும்இல்லை, அதேசமயம்இல்லாமலும்இல்லை. அவள்மண்டியிடதிரும்பியபோதுஒருநிமிஷம்என்மூச்சேநின்றுவிட்டது. ஈரத்துணிஅவளுடையகுண்டிப்பிளவில்சிக்கிஇருபக்கத்திலும்உருண்டுதிரண்டிருந்தஅவளுடையஅந் தபின்னழகுகளைஎடுத்துகாட்டியது. மண்டியிட்டஅஞ்சலையின்துண்டும்கீழேபிரிந்துதொங்கியது. இம்முறைமுன்னேவிடவெறித்திருந்ததுநம்பூதிரியின்பார்வை. மற்றஇருவருக்கும்போல்அல்லாமல்ஏதோமந்திரம்போல்முனுமுனுக்கஆரம்பித்தார். எனக்குஎன்னவோஅவர்அஞ்சலையின்ஊஞ்சலாடும்இளமையைரசிக்கத்தான்அப்படிநேரம்கடத்தினார்என்று எண்ணம். பிறகுஎல்லோரும்அமர்ந்தனர். அஞ்சலைஅவருக்குபக்கத்தில், அடுத்துவிமலா, அடுத்துகமலா. நான்அஞ்சலைக்குநேர்எதிரே. நம்பூதிரிஒருகைநிறையசோழிகள்எடுத்துஅஞ்சலையின்கைகளிலேவைத்தார். "நன்றாகஇவற்றைகுலுக்கிஇங்கேபோடு.. " என்றுவரைந்திருந்தகட்டங்களைகாட்டினார். அஞ்சலைசோழிகளைகுலுக்கினாள். குலுங்கியவைசோழிகள்மட்டும்அல்ல. சோழிகளுடன்சேர்ந்துஅவளதுமாங்கனிகளும்தான்குலுங்கின. குலுங்கியஅந்தஇளம்மாங்கனிகள்என்மனதையும், சுன்னியையும்ரொம்பவேஅலைக்கழித்தன. நம்பூதிரியும்அந்தகுலுங்கும்அழகுகளைஉற்றுப்பார்த்துக்கொண்டிருந்தார். குலுக்கிவிட்டுஅந்தசோழிகளைஅவர்சொன்னஇடத்தில்உருட்டினாள்அஞ்சலை. உருண்டோடியசோழிகளைநன்றாகஉற்றுப்பார்த்தார்நம்பூதிரி. பிறகுசிலஓலைச்சுவடிகளைபுரட்டினார். சோழிகளைஎடுத்துவைத்துவிட்டுஅவர்வரைந்திருந்தகட்டத்தைகவனித்துவிட்டுமறுபடிஓலைகளைபுரட ்டினார். இவைஎல்லாம்ஒருஅரைமணிநேரம்நடந்தது. சத்தமில்லாமல், நெஞ்சில்ஒருபய்த்துடன்நாங்கள்உட்கார்ந்திருந்தோம். ஓலைச்சுவடிகளைஒருபுறம்வைத்துவிட்டுஎங்களைநிமிர்ந்துபார்த்தார்நம்பூதிரி. "ரொம்பவே சிக்கலான பிரச்சினைதான் இந்த பெண்ணுடையது. இந்த பெண்ணுக்கு திருமணம் செய்து வைத்தாள் ஐந்தாவது நாள் இந்த பெண் விதவையாகி விடுவாள். " தங்களையும் மீறி பெண்களிடம் இருந்து , "ஐயோ ..." என்று குரல் எழுந்தது. "பதட்டம் வேண்டாம் . என்னிடம் வந்துவிட்டீர்கள் இனி கவலையை விடுங்கள். நல்ல வேளை நீங்கள் இங்கே வந்தீர்கள். வேறு எங்காவது சென்றிருந்தாள் விஷயம் விபரீதமாக ஆகி இருக்கும். " கமலா மெதுவாக, " இதற்கு ஏதாவது பரிகாரம் இருக்கா சுவாமி. " என்றாள். "இங்கே என்னிடம் வந்த பிறகு உன் மனதில் கவலை எதற்கு மகளே..எல்லாம் நல்லபடியாகவே முடியும்.ஆனால்....." என்று ஒரு பீடிகையுடன் நிறுத்தினார். "சிஷ்யா இந்த கன்னியை வெளியே அழைத்துச்செல்." என்று சொல்ல அந்த வாலிபன், முகத்தில் ஒரு வ்ருத்தத்துடன் வெளியே அழைத்துச் சென்றான் அஞ்சலையை. நான் முன்னால் இருந்தே அந்த வாலிபன் கமலாவையே உற்று நோக்கிக்கொண்டிருந்ததை கவனித்திருந்தேன். அசைந்து ஆடிச்செல்லும் அஞ்சலையின் பின்னழகுகளை சிறுது ரசித்தபின் திரும்பினால், நம்பூதிரியும் அதையேதான் வெறித்து பார்த்துக்கொண்டிருந்தார். தொண்டையை செருமிக்கொண்டு எங்களைப் பார்த்தார். "பிரச்சனை பெரிதுதான். இது உங்களுடைய முற்பிறவியின் வினை. முற்பிறவியில் நீங்கள் இருவருமே அக்கா, தங்கையாகத்தான் பிறந்திருக்கிறீர்கள். உங்கள் இருவருக்கும் தாயாக இருந்தவள்தான் இப்பொழுது உங்களுக்கு மகளாக பிறந்திருக்கிறாள். அந்த பிறவியில் நீங்கள் பிறந்தது தாசி குலத்தில். நீங்கள் இருவருமே காதல் வயப்பட்டு திருமணம் புரிந்துகொள்ள விருப்பப்பட, உங்கள் தாயாக இருந்த இந்த அஞ்சலை, தங்கக்காசுகளுக்கு ஆசைப்பட்டு உங்கள் இருவரின் காதலனைக் கொன்றுவிட்டு உங்களை தாசிகளாக்கி உங்கள் வாழ்க்கையில் விளையாடியதுதான் இப்பொழுது அவளுடைய கல்யாணத்திற்கு தடையாக வந்திருக்கிறது. " கேட்டுக்கொண்டிருந்த மூவருக்கும் அதிர்ச்சி, ஆச்சர்யம். நம்பூதிரி தொடர்ந்தார். "அதனால்தான் அவளுக்கு திருமணம் செய்துவைத்தால் ஐந்தாவது நாள் அவள் விதவையாகி விடுவாள். " விமலா, "ஸ்வாமி, ஏதாவது நல்லது சொல்லுங்க. என் கதிதான் இப்படின்னா, அவளும் என்னை மாதிரி விதவையாவா காலத்தை கழிக்கனும். என்ன பண்ணனும் ஸ்வாமி சொல்லுங்க அதை செய்றோம்." என்று கண்களில் கண்ணீருடன் கேட்டாள். "கவலைப்படாதே பெண்ணே. எந்த சாபத்திற்கும் பரிகாரம் உண்டு. இதற்கும் ஒரு வழி இருக்கிறது. ஆனால்...." என்று நிறுத்தினார். நாங்கள் அவர் முகத்தை ஆவலுடன் பார்த்தோம். "வழி சிரமமானது, சிக்கலானது. " என்று மறுபடியும் நிறுத்தி எங்களைப் பார்த்தார். "சாமி எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்லை, எப்படியாவது இதுக்கு பரிகாரம் செய்திடுங்க.." ன்னு ரெண்டு பேருமே கெஞ்சினார்கள். "பரிகாரம் செய்வது உங்கள் கையில்தான் இருக்கிறது. கேளுங்கள் பரிகாரத்தை." " முதலில் ஒரு கல்யாணமான ஒரு ஆணிடம் காசு வாங்கிக் கொண்டு, ஆனால் அவளுக்கு அது தெரியாமல், அவளை இரண்டாம் மனைவியாக திருமணம் செய்து கொடுக்கவேண்டும். நாலாவது நாள் இரவில் அந்த பெண்ணே பிடிக்காமல் அந்த ஆண் கட்டிய தாலியை அவன் மேல் தூக்கி எறிந்துவிட்டால் பாதி தோஷம் உங்கள் பெண்ணை விட்டு விலகிவிடும். காசு வாங்கிக் கல்யாணம் செய்து கொடுத்தது, அவளுடைய முற்காலத்தில் நடந்தது பற்றி எல்லாம் அவளுக்கு தெரியக்கூடாது. அந்த ஆணுடைய முதல் மனைவியின் தாலி பாக்கியம் அந்த ஆணை காப்பாற்றும்." "......" "இதனால் பாதி தோஷம் விலகிவிடும். மீதி தோஷத்தை கழிக்க, அவளுக்கு முழு விபரத்தையும் சொல்லி அவளுடைய விருப்பத்துடன் அவளை நீங்கள் இருவரும் மூன்று வேற்று ஆண்களிடம் காசுக்காக உறவு கொள்ளச் செய்ய வேண்டும். அதே நேரம் நீங்கள் இருவருமே அப்படி உறவு கொள்ளவேண்டும். மூவருமே உங்கள் முழுமனதுடன் ஒரு இரவு முழுவதும் வேசிகளாக இருந்தாள் இந்த தோஷம் முழுதாக விலகி விடும். இதை அடுத்து அவளுக்கு திருமணம் செய்து வைத்தால் அவள் தாலி நிலைக்கும். " அவர்கள் இருவரின் முகத்திலும் திகைப்பு, மற்றும் வேதனை. என்ன இப்படி சொல்கிறாரே என்று. யோசனையில் ஆழ்ந்தனர். "அதற்கு முன்னரே சில பொருத்தங்கள் பார்க்கவும் வேண்டும். எந்த ஒரு ஆணுக்கும் அப்படி திருமணம் செய்து கொடுக்க முடியாது. " என்று இன்னும் ஒரு குண்டைத்தூக்கிப்போட்டார் நம்பூதிரி. "இந்த விஷயம் முடிந்த அளவு வெளியில் தெரியாமல் இருந்தால் உங்கள் எல்லோருக்கும் நல்லது. அதனால் இங்கே இருக்கும் கல்யாணமான ஆண்களுக்கு முதலில் பொருத்தம் பார்போம். நான் திருமணம் ஆனவன். என்னுடன் இருக்கும் வாலிபனுக்கு 22 தான் வயது, திருமணம் ஆகவில்லை. அதனால் முதலில் எனக்கு மட்டும் பொருத்தம் பார்த்துவிடலாம்." அவர் முகத்தில் ஒரு உற்சாகம். நான் முதலில் இருந்தே கவனித்தது உண்மைதான். அவருக்கு அஞ்சலையின் இளமையை ரசிக்க, ருசித்து, புசிக்க வெறியுடன்தான் இருந்தார். ஒரு கன்னியின் சீல் உடைக்கும் சான்ஸ் தனக்குத்தான் என ஒரே உற்சாகத்தில் இருந்தார். நான் மெதுவாக, "எனக்கும் கல்யாணம் ஆகிவிட்டது..." என்றேன். அவருடைய முகத்தில் ஒரு சிறு சலனம், அதிர்ச்சி, வருத்தம். ஆனால் நன்றாகவே சமாளித்தார். "ஓஓ..ரொம்பவே நல்லது. அவர்களுக்கு தெரிந்தவராகவும் இருக்கிறீர்கள். மேலும் இந்த பொருத்தம் பார்க்க இருவராவது இருந்தால்தான் நல்லது. " எங்களைஅமர்ந்திருக்கச்சொல்லிவிட்டுஅவர்எழுந்துவெளியேசென்றார். கமலாஎன்னிடம், "என்னங்கஇப்படிஎல்லாம்சொல்றார். இதுமாதிரிவேறடிரஸைமாட்டிவிட்டுட்டார். ரொம்பகூச்சமாஇருக்குங்க. இப்பவேஇப்படிசெய்ரார்இன்னும்என்னவெல்லாம்செய்வாரோ." " அக்காஅஞ்சலைக்குஇருக்கிறதோபெரியதோஷம். இவர்தான்இந்தஏரியாவிலயேபெரியமாந்திரிகர். முள்ளைமுள்ளாலதான்எடுக்கனும். முற்பிறவியில்வேசிகளாகஇருந்ததால்வந்தபிரச்சினையைவேசிகளாகஆகித்தான்தீர்க்கணும். அதுவும்இந்தவிஷயம்எல்லாமேநமக்குமட்டுமேதெஇர்ந்தரகசியம். வெளியில்தெரிந்தால்தானேஅசிங்கம். நீகவலைப்படாதேகமலா. நீயும்தான்விமலா.." அமைதியானார்கள். அவரும்ஏதோஇலைகளைஎடுத்துக்கொண்டுஉள்ளேவந்தார். அவர்பின்னால்அந்தவாலிபனும், அஞ்சலையும்உள்ளேவந்தனர். எங்களைசற்றுபின்னால்தள்ளிஉட்காருமாறுசொன்னார். வாலிபனை " அந்தவசியமைஎடுத்துவா " என்றுசொல்லஅவன்ஒருமூலையில்இருந்தபெட்டிஒன்றில்இருந்துஒருமண்கலயத்தைஎடுத்துவந்தான். "வாபெண்ணே. இங்கேபடுஎன்றுநடுவிலேகோலமிட்டிருந்தஇடத்தைகாட்டினார். அஞ்சலைஒருகணம்தயங்கிகமலாவையும், விமலாவையும்பார்க்க, அவர்கள்என்னைபார்த்தனர், அவளும்என்னைபார்த்தாள். நான்சரிஎன்றுதலைஆட்டினேன். அஞ்சலைதலையைஅவர்கள்பக்கம்வைத்துகாலைஎன்பக்கம்வைத்துகீழேபடுத்தாள். இதுவரைகொஞ்சம்அடங்கிஇருந்தஎன்சுன்னிமறுபடியும்விறைக்கஆரம்பித்தது. பாதங்கள்இரண்டும்வெளுத்திருந்தன. அதற்குபின்னால்அவளுடையஅந்தஅழகானவாழைத்தண்டினைஒத்தகால்கள். பிறகுமேடிட்டஅவளுடையமுழங்கால்கள். பருத்ததொடைகளைஅஞ்சலைவெட்கிசேர்த்துவைத்திருந்தாள். படுத்தபோதுகட்டியிருந்ததுண்டுசற்றுமேலேஏறிக்கொண்டதால்தொடைகள்ஒருஐந்துஅல்லதுஆறுஇன்ச் வரைதெரிந்தன. கருப்பாகஇருந்தாலும், அம்சமானஉடம்பு. துணிஒட்டிஇருந்ததால்அவளுடையதொடைகளின்சைஸ், அமைப்புஎல்லாம்துல்லியமாகதெரிந்தது. துண்டுஅவளுடையமதனமேட்டிற்குபக்கமாககொஞ்சம்உள்வாங்கிஇருந்தது. நல்லஉப்பியமதனமேடுதான்அஞ்சலைக்கும். அதற்கும்மேலேசிறுகுன்றுகள்போல்அவளதுஇளமைஅழகுகள். நட்டமாகநின்றிருந்தன. அவற்றின்சிகரம்போல்அவளுடையமுலைக்காம்புகள்துணியைமேலேதூக்கியவாறுதெரிந்தன. என்சுன்னிநல்லவிறைப்பு. எப்படியோஅடக்கிக்கொண்டுஉட்கார்ந்திருந்தேன ஆனால்அடுத்துநடந்ததுநான்வைத்திருந்தகட்டுப்பாடையும்மீறிஎன்சுன்னியைநட்டுக்கொள்ளவைத் தது. நம்பூதிரிசைகைசெய்யஅந்தவாலிபன்சென்றுநான்குமண்குவளைகளில்ஏதோஎடுத்துவந்துஎங்கள்எல்லொ ருக்கும்கொடுத்தான். அவர்அதைகுடிக்குமாறுசொல்ல, நாங்கள்குடித்தோம். இனிப்பு, துவர்ப்புகலந்திருந்ததுஅந்தபானம். குடித்ததும்மனசுலேசானமாதிரிஒருபீலிங்உள்ளே. பின்நம்பூதிரியின்சைகையால்வாலிபனும்அவரும்படுத்திருந்தஅஞ்சலையின்இருபுறமும்மண்டியிட ்டுஅமர்ந்தனர். நம்பூதிரிரொம்பவேகூலாகஅஞ்சலைஅணிந்திருந்தஇருதுண்டுகளையும்விலக்கிஅவள்உடம்பைஅம்மணமாக ்கினார். அஞ்சலைஎதுவும்சொல்லாமல்படுத்துஇருந்தாள். நாங்களுமேஒன்றும்சொல்லாமல்நடப்பதைமட்டும்பார்த்துக்கொண்டிருந்தோம். வேறுஎதுவும்சொல்லாவிட்டாலும்என்சுன்னிஅவனுடையபேச்சைபேசிக்கொண்டுதான்இருந்தான். நம்பூதிரியின்வேஷ்டியிலும், வாலிபனின்வேஷ்டியிலும்கூடஏதோசிலமாற்றங்கள். அவர்கள்வேஷ்டியவிட்டுஎன்இஷ்டதேவதையைபார்த்தேன். அவளுடையஅந்தகரும்திராட்சையைஒத்தஅந்தமுலக்காம்புகள்அப்படியேமேல்நோக்கிகுத்திக்கொண்டு நின்றன. அவ்வளவுஸ்டிப்பாகஇருந்ததுஅவளுடையவயதினாலாஇல்லைஅவளுமேகாமத்தில்மூழ்கிக்கொண்டிருக்கிற ாளாஎன்றுசரியாகத்தெரியவில்லை. என்பார்வைகீழேவந்தது. அவளுடையஇன்பச்சுரங்கத்திற்கு. இருதொடைகளும்ஒட்டிக்கொண்டிருந்தன. அதன்நடுவேஅவளுடையஉப்பியமதனமேடு. இன்னும்முடிமுளைக்கவில்லையா, இல்லைசுத்தமாகமழித்திருந்தாளாதெரியவில்லை. சுத்தமாகஇருந்தது. அதன்உப்பியமேட்டுக்குநடுவேஇருஇதழ்கள்அவளுடையஇன்பச்சுரங்கவாயிலைகாவல்காப்பதுபோல்நன்க ுமூடிஇருந்தன. அந்தமூடிஇருந்தபுண்டைஇதழ்களின்பிளவில்சற்றேஈரக்கோடுஒன்று. அந்தபிளவுஆரம்பித்தஇடத்தில்ஒருமுக்கோணம்போல்எழுந்திருந்தஅவளதுபருப்புஇன்னும்கூட்டிற ்குள்ளேதான்இருந்தது. பார்க்கப்பார்க்கதெவிட்டாதஇன்பம்அவளதுஉடல். என்சுன்னிநட்டுக்கொண்டிருப்பதுஎன்மடியைபார்த்தாலேநன்றாகதெரியும், நல்லவேளைஎல்லோரும்அஞ்சலையைமட்டும்பார்த்துக்கொண்டிருந்ததால்தப்பினேன். இருவரும்மண்சட்டிக்குள்கைவிட்டுவெளியேஎடுத்தனர். கையில்ஏதோமைபோன்றுதெரிந்தது. அதைஅஞ்சலையின்அழகியமுலைகளின்மேல்தடவத்தொடங்கினார்கள். நம்பூதிரிஒருமுலையிலும், வாலிபன்ஒருமுலையிலும்தடவினார்கள். முலைக்காம்பில்ஆரம்பித்து, அதைசுற்றிஇருந்தகருவட்டத்திற்கும், பிறகுகருவட்டத்தைசுற்றிசிறுதுமுலையின்சதையிலும்தடவினார்கள். என்பார்வைக்குஎன்னவோநம்பூதிரிகொஞ்சம்கூடவேநேரம்எடுத்துக்கொண்டமாதிரிஇருந்தது. நம்பூத்ரீஅவளுடையகாம்பைபிடித்துஅமுக்கிகிள்ளியதுபோலவும்தோன்றியதுஎனக்கு. அதுபோலவேஅஞ்சலையும்லேசாகமுனகினாள். வாலிபன்முதலில்தடவிமுடித்துவிட்டுதன்கையைகீழேஅஞ்சலையின்சேர்ந்துஇருந்தகால்கள்பக்கம் கொண்டுபோனான். நம்பூதிரிஅவளதுமுலையைவிட்டுகையைஎடுத்துவிட்டுஅவனுக்குசைகைசெய்யஅவன்அவளுடையதொப்புளுக ்குமைதடவஆரம்பித்தான்.நம்பூதிரிதன்கைகளால்அஞ்சலையின்கால்களைஇழுத்துவிலக்கினார். பின்அவளுடையஉப்பியபுண்டையின்மேல்கைவைத்துமையைதடவஆரம்பித்தார். பார்த்துக்கொண்டிருந்தஎனக்கேதாங்கமுடியவில்லை. அவருடையநிலைஎன்னவாகஇருந்திருக்கும். ஆனால்அவருடையவேஷ்டிரொம்பவேலூசாககட்டியிருந்ததால்ஒன்றும்தெரியவில்லை. அங்கேதடவஅவ்வளவுநேரம்ஆகாது. ஆனாலும்நம்பூதிரிதடவிக்கொண்டேஇருந்தார். நான்உட்கார்ந்திருந்ததோஅஞ்சலையின்புண்டைக்குநேர்எதிரில். நம்பூதிரிதடவுவதுநன்றாகவேதெரிந்தது. வெளியேதடவிக்கொண்டிருந்தஅவருடையகைவிரல்ஒன்றுஇப்போதுஅந்தமூடிஇருந்தபுண்டைஇதழ்களின்பி ளவின்மேல்தடவஆரம்பித்தது. அஞ்சலையின்தொடைகள்மேலும்இறுகின. நம்பூதிரிதன்னைமரந்துஒருகையைஅவளுடையமுலைக்கும்மகொண்டுசென்றுதடவஆரம்பித்தார். அப்பொதுதொப்புளுக்குமைதடவிமுடித்தவாலிபன்அதைகவனித்துதொண்டையைசெருமினான். நம்பூதிரிஏதோகனவில்இருந்துவிழித்தவர்போல்தன்நிலையைஅறிந்துகைகளைஅகற்றினார்அஞ்சலையின் புண்டையிலிருந்தும், முலைமேலிருந்தும். பின்னால்வைத்திருந்தஒருதுணிக்கட்டில்இருந்துவெற்றிலைகள்எடுத்துஅவற்றில்மூன்றைமட்டும ்தனியேஎடுத்தார். ஒருவெற்றிலையினால்அவளதுஇருமுலைகளிலும்அமுக்கிபிடித்துஎடுத்தார். வெற்றிலையில்முலையில்இருந்தமைஅப்பிஇருந்தது. பின்அடுத்தவெற்றிலைதொப்புளில். கடைசிவெற்றிலைபுண்டையில்அச்சுஎடுத்தார். இம்முறைமுன்போல்தாமதிக்காமல்சீக்கிரமேவெற்றிலையைபதித்ததுமேஎடுத்துவிட்டார். அவற்றைதனியேவைத்தார். "சரிஇப்பொழுதுநீங்கள்பெண்ணுக்குவிஷயத்தைசொல்லிவிடுங்கள் " என்றுசொல்லிவாலிபனுடன்வெளியேபோனார். நாங்கள்அஞ்சலிக்குசொன்னோம். அஞ்சலைக்குபிடிக்கவில்லைஆனாலும்வேறுவழிஇல்லாததால்ஒத்துக்கொண்டாள். நம்பூதிரிஉள்ளேவந்தார்வாலிபனுடன். "சரி. உனக்குசம்மதமாபெண்ணே " எனஅஞ்சலையிடம்கேட்கஅவளும்சம்மதம்என்றுதலைஆட்டினாள். "அப்படியானால்இங்கேவா. பொருத்தம்பார்க்கஎங்களுக்குமைதடவு"என்றார். அஞ்சலைதயங்கிஎழுந்துநின்றாள். அடுத்துஎன்னவோஎன்று. நம்பூதிரிஎன்னைஎழச்சொல்லிசைகைசெய்யநானும்எழுந்துநின்றேன். இருவரும்பெண்களைபார்த்துபக்கம்பக்கமாகநின்றோம். அஞ்சலையைமண்டியிடச்சொன்னார். எங்கள்இருவரின்முன்மண்டியிட்டஅஞ்சலையின்கையில்அந்தமைஇருந்தசட்டியைகொடுத்தான்அந்தவால ிபன். நம்பூதிரிவேஷ்டியைகளையச்சொன்னார். நான்தயங்கினேன். "கூச்சப்பட்டாதீங்க.. சும்மாகழட்டுங்க.." ன்னுதனதுவேஷ்டியைகளைந்தார். என்னையும்அவ்வாறுசெய்யச்சொன்னார்.. என்தம்பிஇன்னும்படமெடுத்தவாறுஇருந்ததால்அந்ததயக்கம். அதைஉணர்ந்தவர்போல "அதுக்காகவெட்கப்படாதீங்க.இதுரொம்பவேசகஜம்.. " னுசொல்லநானும்களைந்தேன். ஒருவிதமானகூச்சத்தினால்நான்நம்பூதிரிபக்கம்பார்க்கவில்லை. ஆனால்கமலா, விமலா, அஞ்சலைமூவரின்வாயில்இருந்து, "ஆஆஆஅ.. " என்றுஒருசத்தம். அதனால்நானும்பார்த்தேன். எனக்கேமூச்சுமுட்டுவதுபோல்இருந்தது. கேரளாவின்பேமஸ்நேந்திரன்பழம்போலஒருவெள்ளையானதடிதொங்கிக்கிட்டுஇருந்ததுநம்பூதிரிகால் நடுவே. என்னுதுஒரு 7.5 க்குகொஞ்சம்மேலேஇருக்கும். நம்பூத்ரியோடதோஒரு 10 இருக்கும்போலதோன்றியது. இப்பஅடங்கித்தான்இருந்தான். என்னுடையதுபோலநட்டுக்கிட்டுநிக்கல. ஆனாலும்நல்லகனமாகீழ்நோக்கிதொங்கிக்கிட்டுஇருந்தது. கமலாவின்பார்வைஎல்லாம்இப்போநம்பூதிரிபூல்மேலேஇருந்தது. விமலாஎங்கரெண்டுபேரோடசுன்னியையும்மாற்றிமாற்றிபார்த்திட்டேஇருந்தா. "எங்களோடஉறுப்புமேலேஅந்தமையைதடவிவிடுபெண்ணே ." என்றுநம்பூதிரிசொல்ல, அஞ்சலைமுதலில்நம்பூதிரியின்பூலைகையில்பிடித்தாள். இத்தனைபெண்கள்இருந்ததால், என்னுடையசுன்னிகொஞ்சம்விறைப்புகுறைந்து 45 டிகிரிஆங்கிள்லநின்னுக்கிட்டிருந்தது. விமலாவும், அஞ்சலையும்அதையேபார்த்ததுஎனக்குநல்லாவேதெரிந்தது. நம்பூதிரியோடபூல்இன்னும்அப்படியேகீழேதொங்கிக்கிட்டுஇருந்தது. ஆனால்அஞ்சலைஅதைகையில்எடுத்தாலோஇல்லையோஅப்படியேதூக்கிடுச்சு. தூக்கினவேகத்திலஅவள்தாவங்கொட்டையில்டங்குனுபோய்இடிச்சுநின்னது. அஞ்சலைகொஞ்சம்அவசரமாகவேஅந்தபெரும்பூல்மேலேமையைதடவினா. பிரகுஎன்பக்கம்நகர்ந்தாள். என்னதும்அவள்கைபடவும்மேலே 90 டிகிரிஆங்கிலதூக்கிச்சு. கொஞ்சம்அன்போடவேஎன்சுன்னியைநீவிஅதுக்குமைதடவினாஅஞ்சலை. நம்பூதிரிசொல்லஅவளேவெற்றிலைஎடுத்துஎங்கரெண்டுபேரோடசுன்னியைசுத்திபிடிச்சுமையைஒட்டவச்சா. மறுபடிஅவர்வேஷ்டியகட்டவும்நானும்கட்டினேன். இப்பஅந்தவெற்றிலைகளைநம்பூதிரிஎங்கமுன்னால்அரேஞ்பண்ணினார். அஞ்சலைமுலைவெற்றிலைஒருபக்கம், புண்டைவெற்றிலைநடுவில் , தொப்புள்கீழேஇப்படிவைச்சார். என்சுன்னிமைவெற்றிலையஅஞ்சலையோடவெற்றிலைகளுக்குஒருஅடிதள்ளிஇடதுபக்கமும்., அவரோடதுஒருஅடிதள்ளீவலதுபக்கமும்வச்சார். பின்எல்லாரையும்வணங்கச்சொல்லிட்டுஏதோமந்திரங்கள்சொன்னார். அவருமந்திரம்ஓதஓதஎங்ககண்முன்னேயேஅந்தஅதிசயம்நடந்தது. அஞ்சலையோடவெற்றிலைகள்மூன்றுமேதானேநகரஆரம்பித்தன. முதலில்ஒருஇரண்டுஇஞ்ச்நம்பூதிரிவெற்றிலைபக்கம்நகரஆரம்பித்தது, என்னஆச்சோதெரியலை, என்னுடையவெற்றிலைபக்கமாகநகரஆரம்பித்தது. மெதுவாகநகர்ந்துஎன்வெற்றிலைகுவந்துஅந்தமூன்றுவெற்றிலையும்என்வெற்றிலைமேல்ஏறிக்கொண்ட ன. நம்பூதிரிமுகத்தில்சற்றேஏமாற்றம். ஆனாலும் "ம்ம்ம்ம்ம்...மாந்திரிகஉலகத்துராணியோடஉத்தரவுகிடைச்சாச்சு. நீதான்இந்தபெண்ணைகட்டிக்கனும். " கமலாஒருபுன்னகையுடன்என்னைபார்த்தாள். எல்லாமேஅங்கேயேஆசிரமத்தில்செய்வதாகமுடிவுசெய்துஏற்பாடுகள்நடந்தது. அஞ்சலைமுன்னால்கல்யாணத்திற்குஆடை , நகைகள்வாங்கபணம்கொடுத்தேன். அவள்அறியாமல்அவளுக்காகபணம்கொடுத்தேன். அங்கேயேஎங்களுக்குதங்கஇடம்கொடுத்தார்கள். அடுத்தநாள்பக்கத்தில்இருந்தகோவிலில்கல்யாணம். அன்றுஇரவுஅஞ்சலைக்குமுதல்இரவநன்குஅலங்காரம்செய்திருந்தகுடிலில்நான்வேஷ்டிமட்டும்கட் டிஅஞ்சலைக்குகாத்திருந்தேன். மின்சாரவிளக்குகளைதவிர்த்துஎண்ணெயில்எரியும்பலவிளக்குகள்ஆங்காங்கேவைக்கப்பட்டிருந்த ன. நான்அஞ்சலையின்வருகைக்காகஆவலுடன்காத்திருந்தேன். கதவுதிறந்தது. அஞ்சலையும், விமலாவும்உள்ளேநுழைந்தனர். அஞ்சலைமஞ்சள்நிறசேலையில்பளிச்சென்றுஇருந்தாள். சேலையில்அவளுடையஅழகுஇன்னும்அதிகமாகதெரிந்தது. மஞ்சள்புடவை, அரக்குகலர்பார்டர், அரக்குகலர்ரவிக்கை. மெலிதானரவிக்கையின்ஊடேவெள்ளைநிறபிரா. தலையில்மல்லிகைப்பூபந்து. இடைஅசையஎன்னைநோக்கிநடந்துவந்தாள். பின்னால்விமலா. அவளும்கொஞ்சம்கவனமாகஅலங்காரம்செய்திருந்ததுநன்றாகவேதெரிந்தது. அஞ்சலைகீழேபார்த்துநடந்துவந்ததால்விமலாவின்அழகையும்ரசித்தேன். நான்பார்ப்பதைவிமலாவும்பார்த்தாள். ஒருசின்னவெட்கப்புன்னகைமட்டுமேஅவள்இதழ்களில். என்கால்களில்விழுந்தஅஞ்சலையைஅப்படியேதூக்கிஎன்னுடன்சேர்த்துஅணைத்தேன். "சீசீசீய்ய்ய்ய்....மாமாவிடுங்கமாமா....அம்மாமுன்னாடிஎன்னஇது...."ன்னுசிணுங்கிஎன்நெஞ்சில்கைவைத்துதள்ளினாள். "அப்பஇதெல்லாம்அக்காபோனதும்வச்சுக்கலாம்ன்னுசொல்றநீ.."ன்னுஅணைத்துக்கொண்டேகேட்டேன். "தம்பிரொம்பமோசம்நீங்க.." விமலாவும்குரல்குடுத்தாள்.

Powered by
 

Users Who Are Viewing This Thread (Users: 0, Guests: 1)