A Assamese cpool real storyyy

007

Administrator
Staff member
Joined
Aug 28, 2013
Messages
68,366
Reaction score
394
Points
113
Age
36
http://raredesi.com A Assamese cpool real storyyy

Hallow gyzz my name is Angkrit Gogoi অৰিজিনেল গল্প ( এক্সকামিনি দত কম )

Me

aji first mr ata previous yearar true story kba ulixu

Me jatya hs 2nd year pohi axilu
mr lagar kaijn mna mk jur jabardasti kri ajani xwali pati dxl!
Mr kya njnu agt aibr 3rd
class dhanda nasil!

2016aug26 r kotha haidna mr gf(L) a mk mrngt ata sms krila "Aji ma nameghar jaba ahiba ni"

Me klu me aji jba nwarim ata kamat town jba lga.
Tanaka kwat ty mk lp kba kbi kla ru!
Haibaba me tyr kotha matai tyr gharala galu.

Oh ata kotha kba paharixlu tyr ghrt 3jn ha people Ty,mak,ru ata vayak.
Me goi pluga tatya ty mna mr gf ru tyr vayak nd vayakr lagar ata axl.

Tyr vayakau gm pi j me tyk vl pw. Me goi pi ru bhixuga vayak ru tar lgr 2 u mr uxarta bhila
alp time kotha patilu. Tanakoi 2ghanta man par hl. Mr amani lagi goixa ga. Ki kru vbi pwa ny?
Tatyai mr mant ata kotha khalala vyakak ru tr lgr 2k jana tana alop uliyai pothaw. Me tatya
tyr vayakak klu aji mr baba vl din ata axl! Ki hudhila aru me klu enai kiba kibi he kala party
da.

He mr fnd r dra bt mt ka 2year horu hoi. Hudhilu ki khabi kala ru kiba kibi, hba ja alop taka
uliyai dlu ru klu ja ki khaw khi la ga! ()
Tahati uli jwar pxt lp time aba jba kotha patilu. Tyr
gharat Ply mara ata haru room axl.Tyk tala loi glu. Ki hoi najanu tyk mukhar agt palai khi
plaw dra lga.
Ty mtka half foot man sapar axl.Room2t humuwar paxat tyk habati dhar ata lipkiss
karilu. Tr pxt njnu mr ki hoi gol Tyk habati dhari busanat hwi alp lipkiss kri tr pasat lahakoi
kapoorar taladi tyr brestat dharilu ty aku kwa ny aru aku mat bull ny. Me hudhilu ki hol 2mr
kya aku namata hala j! Ty aku nakala.()

Me tatya gom pisu j ty aku bya pwa ny? Tr pasat tyk bisanat uthai tyr gar kapoor bur khuliba
lalu ty nidiya.koixa mk jdi kunuba ahi ji. Umm hoi u hai2 kotha. Tatya me lahakoi tyr sprting 2
uparaloi dangi lalu tyk bra 2 khuliba kalu ty khuli dla. Ako tyk bisanat hwai uath,dingi t kiss
kri laha koi navit kiss kri uparaloi goi axu tr pxt jatya brastat kiss karilu ty alop kapi uthil
me gm pixu j tyr pura uttagana hoi goixa tatyai moi akhan hatara tyr patar navi 2t laha koi hat
bulaba dharilu. ()

Tyr uttajana dakhi muru pura sex uthi goixa! Lp paxt me mr hat khana tyr scart 2r patar falar
pra hat khn vri tyr zooni khanalai niba lwta ty hatata dhaei kala tala hat niba nala ga. Me
hudhilu kya. Ty aku namatila. Tr pasat ty pindhi thaka sporting pant 2 khuli lalu tr pasat tyr
underwere 2 khuli dlu ty bor lajkuriya tarya ty saku 2ta mudi mukha aku mata ny. Alrady me u
ru dhorjya dhari roi thakiba para ny me mr 7.9 inc bar dal uliyai tyr zooni khanat ghahaba
dharilu

tyr mihi numal zooni khan lagi mur aru sex bahi gol tr pasat laha koi mr bar dal tyr zooni
khanat alop vori dlu. Ty mr kakalta dhari siyari uthil ru muk mna mna koisa duph pixu lahakoi
me mr bardal alop uliyai ako lahakoi push krilu. Ty uh.uh.ah.ah mukhara sound kariba dharila.

Tatya moi alop jurat aru alop basi koi vori dwtai aaaaa buli siyari uthil.Tyk me najnar dara
hudhilu ki hl ty aku namatila ru dakhisu tyr dusakura sakupani boi ahixa. Tatya moi alop time
roi tyr kapalat maramara ata suma dlu ru lip kiss karilu. Ako me lahakoi tyr zooni khanat mr
baridal vari laha lha push kariii lastr timt jurt push kri dlu ty ako siyari uthil aru mk uthat
kamur mari dxl tyr datar sin atiyau mur uthat axa! Tanadrai continiu kori thakilu th mk koi
xa ha ru bikhixa me ari dyt ny tanadrai alop timr paxt... ()

Gate mara ata sound hunilu me usap khi uthilu kn ahl atya. Ty koixa amr ghrt nhi nobo hatar
gharat 3second mnr paxt ako hunilu gate khula me gm plu mak ahl me vitarar pra dauri goi
shart 2 gata lagi douringg roomt bhiluga ha mak mr hanmukhat me pantr bottam sain mariba a
napalu lhaka varir upart vri tuli shart 2 kusi bhi dly mka mk agr pri xni pi ru hudhila
katya ahila me klu jxt pixuhi ha. ()

Tyr vyakak bisari ahixlu bli klu. Maka tyk matat ty uli ahl suli bur jabarar dra dakhat tyk
hudhila ki kri axli e aha gm npw ni. Ty kla me hwi axlu gm npw. Mr mana mana hahi u uthixa.

Alop time r pasat me ghart ahi vl k hat 2 mari pani 2 uliyai dlu.

A Assamese cpool real storyyy

Tothapiu mr ako man thakil ()
tyr lgt sex karar but, ki hba alop dnar paxat amr brakup hl. Kin2 me hahaja har mona manuh
nhi me mr akha puramai. অৰিজিনেল গল্প ( এক্সকামিনি দত কম )
Apunalukar arkhibad bisarilu..

(Visited 119 times, 117 visits today)
 

Users Who Are Viewing This Thread (Users: 0, Guests: 1)

Similar threads