GABHARU KHURIK DILU JOUNO AMOD, - 2018 New Assam Sex

007

Administrator
Staff member
Joined
Aug 28, 2013
Messages
68,366
Reaction score
394
Points
113
Age
36
http://raredesi.com GABHARU KHURIK DILU JOUNO AMOD, - 2018 New Assam Sex

MOR GHOR EKHAN GAOT NAME RAJU,GHOTONA TU 2015 R,
AMR HAMUKHOR GHAROR KHURI NAME PAHI,AMR LOGOT VAL RELATION KHURA AIR FORCE T SAKARI
KORE, KHURI BAHUT DHUNIYA FIGURE O BHT DUDU DUTA DANGOR ASIL EKDAM TARMUZ R DORE,
KOKAL KHAN BAHUT KHAMUSIYA,

অসমীয়া ছেক্স গল্প সবিশেষ পঢ়ক এক্সকামিনি দত কম ত। এক্সকামিনি দত কম ৰ পৰা চোৰ কৰি প্রকাশকৰা
বেলেগ ৱেবচাইটত ভাইৰাছ সোমাই অছে, বিশেষ কৈ মবাইলত । অশাবধান বশত এই গল্পটো যদি তেনে কোনো
ৱেবচাইটত পঢ়ি অছে লগ অন কৰক ইংৰাজীত এক্সকামিনি দত কম । অৰিজিনেল গল্প পঢ়ক এক্সকামিনি দত কম ।

Adv.

*অসমীয়া গান ২০১৮*(CLICK)

*****************----*********************

AGOT MR KHURUR PROTI KNO BYA VAB NASIL, MT KORI AGE 1 YEAR DANGOR ONLY SO KISUMAN FREELY
KOISILU,KINTU BYA KOTHA KOWA NASILU, MR GF ASENE HUDE N M O HUDU AGT BF ASIL NA,EDIN BIKET
KHURIK MAMA HOTOR GHOROLOI LOI JAOTE DUDU DANGOR N JONGA TYP ASIL KARANE MOR PITHIT LAGIYE
GOI ASIL MOR BAHUT VAL LAGISIL N PAHORISILO KHURIR KOTHA J TNK VABI ASO,

N M ISSA KORI A BREAK MARISILU MOR PITHIT IMAN HESA LAISIL, R15 GARI ASIL SO LASTOT MR GAT HABOTI
DHORI A THAKIL, MOR PATAL PANI OLAY GOISIL, N HYDNR PORA MR KHURIR DUDU R UPRT BYA SAKU PORIL, ()
MANE SAI THAKA ASILU, SOTAL HAOROTE PRAY UPORERE DUDUR FAAK SAISILU, MOR 12X ZOOM R BINOCULLAR ATA
ASIL HYTURE HODAY SAISILO,N KHURI GAA DHUI AHILE SAO TNK MAJE MAJE BUKUT PINDHI AHISIL,

N KHURIRTETIYA PRGRNT ASIL PRBBLY 9 MNTH, EDIN TAHAR BARIT BAAAH KATIBO GOI KHURI GAA DHUI BUKUT
VIJA PETIKOT ASIL, M O GOISU KHURI O OLAY AHISIL M HOTOBAK HOI SAI ROLU, VIJA ASIL BABE HOKOLU
SINIPOWA HOOISIL DUDU DUTA M BESIKE SAISILU, DNN KHURIYE HATOT THOKA SADOR KHON URI GAT LOI ()
LAAJKURIYA HAHI MARI GUSI GOL, M TETIYA BARIT GOI HOSTOMUITHON KORI DILO,

N ANK KHURIR LORA ATA HOISIL KHURA O AHISIL AMAHOR SUTI LOI GUSI O GOL, MOI MAJE MAJE GOISILU N
BABUK GAKHIR KHUOTE DUDU DEKHISILU BAHUT DIN N MOR KHURIR PROTI DURBOLOTA BAHI GOISIL, ANK GOI 9
MAAH MAN PISOT EDIN GHOTIL HEITO GHOTONA PEHIR HOTOR AJANAR BIYA ASIL HOKOLU BIYAT GOISIL MK ()
KHURIR LGAT VAT KHABO KOISIL AKALE ASE BABUK O RAKHIBO PARIM SO M GAA PAA DHUI HNKL GOLU,

BABU TUPONI JOWA KOTHA PATI ASILO, MR TETIYA GF ASIL KHURI JANE KOISIL GF R LAGAT KOKO NOJOWA NKI
FURIBO, MAN NAJAY NKI M KOLU MAN JAI CHANCE NAPAO, KHURI O AGR LOVE R KOTH AKOISIL, EDIN FILM SABO
GOISIL N M HUDILO ONLY FILM A SALA NE NE SUM O HOISIL, KHURI KOISIL DHET PAGAL LAAJ NPO NKI KHURI
ATAK HUDIBO, M KOLU AMI KHURI HOLIO AGE AKE SO FRNDR HISAPE HUDILO KOLE J LIP KISS KORILU,

KNK KORILE HUDAT KOLE PAGAL KI HOISE TOR, N KOLE HATOT HAT THOI ALP ASILU N
GHOHAY GHOYAY HOTHAT TANI ANI SUPI THAKILO 30 MINIT MAN, N KOLE KHURAK NKBA KNTU KITTEO MK KHEDBO,
M KOLU KOI DIM RBA KHURAK, N KHURI TETIYA KOLE KOLE TOK KHAI PELAM TMK M JANU TMI MOR BEST FRN NAMOT
HR VOTIJA, ()

N MR UTHI GOISIL PURA KOLU M O JAAM RBA TANVIK LOI EDIN PURA SUM KHAM, KHURI KOLE JABA JABA ENJAY
KORA EI AGE T A, ANK KIBA KIBI ALP ROMANTIK TYPOR KOTHA APATILU, N M JALA KUTI DISILU N PESAB KORIBO
GOLU N JALAR HAAT ASIL IMAN DHORILE SAKUR PANI OLAY GOISIL KBO O NOWARO, N SAKU PANI MUSOTE SAKUT O
DHORILE BHT BARI TO UTHA BARI NAMI GOL, N KHURI K SAKUR KOTHATU KOLU,

N PANI DILE MARI BT NAKAMILE KI KORE KHURI A N BAHIROT GOI DUDUR PORA GAKHIR SAMUS EKHAN T ANI DILE
SAKUT MOR KOMIL ALP, HUDILU TMLKR SN GAKHIR NAI KOT PALA O DNN HAHI KOLE NATHAKOK DIYA ANISU MOI KOBAR
PORA IMAN JANIBO NALAGE, M GOM PALU DUDU R BULI M NOKOMA VAO JURI KOLU KOMA NAI N JOR KORA T KOLE AMR
BABU JOR PORA KHAE TAR PORA ANILU, N SAKULAL HOISIL KHURIR VOY O LAGISIL N BAARI KHUJAY THK ADEKHI GOM
PAISIL TAT O DHORISIL,

N LASTOT BISONAT HUBO DI DRCT TIPI DILE SAKUR AGOT MOR PURA BARI THIO HOI GOL ,IMAN DHINUYA DUDU AATI
DILE MOR AGOT MOR UTHI GOL,,,M EBAR LARI DILO KOLE KI LARISA, M KOLU TMI DIBO JANA NAI SO VLK DILO, ARO
DIO ANK KOI TIPI THAKILO,N EBR POTKE MOI MUKHOT NI KHABO DHORILU GAKHIR HOLAHOL K OLAISIL, M SUPI
THAKILO, ()

BT KHURI FST PAGAL OLAI DIYA ANK KOISIL BT PISOT BADHA DIYA NASIL KIO NAJANO,BAHUT KHALU GAKHIR DUITA
DUDUR MR PIYAH POLAY GOISIL, IFALE BARI UTHI PEN VIJI GOL JAINGA PINDHA NAI KARANE PURA SINI POWA HOISIL,
KHURI KOLE TOLOR FALE KI HOL, M KOLU JALA DHORISIL SO SAGE , N KOLE TATE O DIYA SAMUS EKHANAT DIU M KOLU
MAN NAI TMI LOGAY DIYA, ()

ANK KOI PEANT TU KHULI HAT KHON LOGAY DILU BAR DALOT, PEN TU KHULI DIYAT BIJAL BOR KHURIR DUDU RUPRT
LAGISIL KOLEE ISS KI EIBOR, KOLU TMR TARMUZ KHALU J JUICE OLAISE MR, N GAKHIR
LOGAY DILE IMAN LAHI HAAT M KOLU KHURI M MORILU TMR EI MOROM PAI,KHURA GHORT NATHAKE SO KHURI R O SAGE
BHT PIYAHOT ASIL SUDONOR, N KHURI N KHURI FST COPRT KORA NASIL JODIO PIST
LAHE LAHE LORABO DHORILE N KOLE GF A ANE HUKH DISIL NE, M KOLU NAI DIYA PAHI TMI A MR JIBONR, HEKHOT
KHURI ARI NAME KARI MATA KORILU,

KHURI KOLE MOR O JUI NUNUMAY OKHURA 6 MAHOR MUROT AHE EDINN MR AKO A NAHAY, KOLU MK KIO NKWA M ASO
GHRT HODAY TMR SOTAL HAROTE DUDU SABO AHOKOLE DNN R TMI AHIBA DUI O ENJAY KORI KNU NATHAKILE, N BIYA
JOWATE DUDU LOGOW AKOTHA TU KOLU KHURI KLE MR HYDNA UTHI ASIL SO LOGAY LOGAY GOISILU, N ALAHE LAHE ()
KHURIR KAPOR KHULI DILU SOB, ATA NATUN ROOPT DEKHILO KI DHUNIYA NUNU,,

BISONAT HUWAY DI LARILU AAH KI FEELINGS KI KOM, KI DHUNIYA NUNU, NOM NASIL ADALO, M KOLU KHURA NATHAKE
BT KIO KATI THAKA KOLE AN KATO AGOR A HABIT,NFIKA NUNU DUI KAKHE DUKHON PAKHI ANGULI POTKOI HUMAY GOL
VABILU ANKWA A ASGE, HEKHOT SUPI SUPI BAHUT BIJAL KHALO KHURIR KHURI KOLE RAJU ARU KIMAN JOLABA HOMOWA
NA NOWARO ARU RAKHIBO IMN JUI NIDIBA PURI JABO R MOR BOOOS, LASTOT HOMAY DILO ,,

FST HUMOWA NASIL MANE FUTA POWA NASILU, KHURIYE HATERE LOGAY DILE POTKOI HUMAY GOL, N KOLU IMN DANGOR
NE TMR FUTA , KOLE HEIKHNORE BABY OLAISE BOHOL HOI GOISE, N TMR HEIDAL IMAN HARU MOR PIYAH NAPALAY ,,
MR LAAJ LAGIL N ANKWA HESILU KHURIYE ATAH PARILE, N LASTOTO KOLU OLABO R KOT PELAO KOLE,,

VITOROT A DIYA AKOW M PIL KHAOW DIYA TNSN NAI, N TAT A PELAY DILO N TNK HUI HAKILU ANK AKOU EBR UTHIL
AKOU KORILU TNK MR BAARI TAMAM BIKHISIL , DUDU BAHUT SUPILO VUK KOMI GOL ARU HEKHOT KOLE, MR MAN GOLE
TMK MATIM TMR MAN GOLEO AHI JABA , GAA DHUI VAT KHAO BOLA, N HYDNA AKLGE SOWERET GAA DHHULO KI VA L ()
LAGISIL,N MR KAPOR VIJI GOISIL J KHURI DHUI DILE M GAMOSA PINDHI THAKILO HY KHINI,,,

GABHARU KHURIK DILU JOUNO AMOD, - 2018 New Assam Sex

ANK AMI MAHOT 2BAR HAY A AMR, BT NOW M GHYT THKU SO PHON SEX KTHA PATU MJE MJE, N SUNDAY GOLE KORU CHNS PALE অৰিজিনেল গল্প এক্সকামিনি দত কম

(Visited 3 times, 3 visits today)
 

Users Who Are Viewing This Thread (Users: 0, Guests: 1)